Polyglotti


Thème(s) :

Partager l'article :

(1) Cet oiseau vit la nuit.

this bird movement whenS night

FR : Cet oiseau vit la nuit.

EN : This bird lives overnight.

ZH : 这种鸟生活在一夜之间。

PI : Zhè zhǒng niǎo shēnghuó zài yīyè zhī jiān.

IT : Questo uccello vive durante la notte.

001