Polyglotti


Thème(s) :

(1) Je suis né à Paris.

me beborn town

FR : Je suis né à Paris.

EN : I was born in London.

ZH : 我出生在北京。

PI : Wǒ chūshēng zài běijīng.

IT : Sono nato a Roma.

TAGS FR :

TAGS EN :

TAGS IT :

TAGS ZH :

CARACTÈRES ZH :

001