Kanji: 明. Radical: 日. Number of strokes: 8. Meaning: “ bright”. Pronunciation: メイ、ミョウ、あ-かり、あか-るい、あか-るむ、あか-らむ、あき-らか、あ-ける、あ-く、あ-くる、あ-かすmei, myō, a-kari, aka-rui, aka-rumu, aka-ramu, aki-raka, a-keru, a-ku, a-kuru, a-kasu.

Back to Top