king / roi / 国王 (guówáng) / re inv. / König / rey / 王 (ō) / коро́ль (koról')
Rama Kamhaeng

Rama Kamhaeng

Ram Khamhaeng the Great รามคำแหงมหาราช (or Pho Khun Ram Khamhaeng) – King of the Phra Ruang dynasty, ruling...

Back to Top